เกี่ยวกับเรา

เนื่องด้วยมีจิตใจที่ชื่นชอบในงานศิลปะบ้านนาและมีความต้องการที่จะสืบสานงานศิลปะล้านนาให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยหลังจากที่ได้เล่าเรียนจึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์ตุงล้านนาและใช้ลวดลาย(ลายต้อง) มาประยุกต์ใช่ในงานตกแต่งลวดลาย เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของตุงล้านนารวมถึงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาด้วย